BASES DE LA PROMOCIÓ

Promoció “TORNADA A L’ESCOLA

 1. COMPANYIA ORGANITZADORA

L’entitat FÚTBOL CLUB ENERGÍA S.L., propietària de la marca FC ENERGÍA, amb CIF B76082669 amb domicili a Carrer Còrsega, 236, baixos-interior, 08036 (Barcelona) en la seva condició de patrocinadora del sorteig.

TORNADA A L’ESCOLA

Organitza promocions amb la finalitat de publicitar la seva marca, així com per fidelitzar els clients que ja formen part d’FC Energía.

 1. TERMINI I ÀMBIT DE LES PROMOCIONS
La data d’inici de la promoció serà el dia 30 d’agost de 2021 i la data de finalització el 17 de setembre de 2021

L’àmbit territorial de les presents promocions comprendrà exclusivament la península Ibèrica, la part corresponent al territori espanyol.

Les promocions es duran a terme a la ciutat de Barcelona (Catalunya)

 1. PARTICIPANTS

Tindran legitimació per participar en les promocions totes les persones físiques majors de 18 anys, residents legalment al territori espanyol, entesos com a consumidors finals que compleixin tots els requisits establerts a les presents bases.

Queden exclosos de participar en qualsevol modalitat de les presents promocions:

 • Menores d’edat.
 • Persones jurídiques.
 • Els empleats o treballadors d’FC Energía.
 • Les persones físiques titulars dels establiments promocionals, així com els empleats o treballadors d’aquests establiments.
 • Les persones físiques empleades per qualsevol empresa involucrada a la realització de la present promoció.
 • Les persones físiques que hagin guanyat algun dels sortejos realitzats als últims 60 dies.

En cas que resulti guanyadora una persona de les que estan excloses de participar, aquestes perdran el dret a obtenir el premi assignat, procedint-se a entregar el premi a la següent persona, seleccionada com a suplent, que reuneixi les condicions vàlides de participació.

Els participants beneficiats amb el premi, hauran d’acreditar a requeriment de l’entitat organitzadora, que compleixen tots els requisits de participació establerts en aquestes bases
 
 1. PRODUCTE PROMOCIONAT, GRATUÏTAT I COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ
L’objecte de les promocions consistirà al sorteig de una (1) targeta regal par FNAC o Amazon valorada en (100) cent euros. Se sortejarà  entre els clients que facin el canvi a FC ENERGÍA . Per això hauran d’omplir el següent formulari https://fcenergia.com/ca/tornada-escola-amb-fc-energia/ o trucar al 900 373 406.
 
El guanyador/a del sorteig, podrà triar si la targeta regal  és d’FNAC o d’Amazon.

La participació en la present promoció té caràcter totalment gratuït i no implica, en si mateixa, un increment del preu dels productes promocionats, ni la realització d’un pagament addicional per cap dels clients.

Els individus només es podran inscriure un cop al formulari i no serà vàlid per clients existents.

La comunicació de les promocions es realitzarà a través de la Web o altres canals de Xarxes Socials.

 1. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Tota persona, major d’edat, i no client actual d’FC ENERGÍA pot participar omplint el següent formularihttps://fcenergia.com/ca/tornada-escola-amb-fc-energia/ o trucar al 900 373 406.

L’objecte de les promocions consistirà d’una (1) targeta regal par FNAC o Amazon. Entrarà en el sorteig qualsevol persona que contracti amb FC Energía entre el 30 d’agost  el 17 de setembre. Per això hauran d’omplir el següent formulari https://fcenergia.com/ca/tornada-escola-amb-fc-energia/ o trucar al 900 373 406.

Els individus només podran inscriure’s una única vegada a la pàgina o trucar al telèfon habilitat.

Una (1) persona serà premiada de forma completament aleatòria

El guanyador/a del sorteig, podrà triar si la targeta real és d’Amazon o FNAC.

El sorteig se celebrarà el 20 de setembre de 2021, sent validat a través d’un certificat emès per un tercer autoritzat i degudament homologat a tots els efectes.

El guanyador del sorteig serà notificat per telèfon i/o email després del sorteig a la data indicada anteriorment o abans, a elecció d’FC Energía. Per obtenir el seu premi, el guanyador haurà de facilitar el seu DNI i seguir les instruccions que se li facilitarà o bé per telèfon o bé per escrit (email que els enviarà FC Energía). Seguir explícitament el procediment que FC Energía li notifiqui a la comunicació vía email o trucada. D’altra forma no podran obtenir el premi.

El guanyador haurà de proporcionar les següents dades i documents a l’organitzador:

 1. Nom i Cognom
 2. Telèfon
 3. Email
 4. DNI
 5. Domicili

El guanyador té un termini de 2 hores per acceptar el premi.

El guanyador al rebre o recollir el premi haurà d’acreditar totes les condicions exigides a les presents bases en la forma que determini l’organitzador. L’acceptació i recollida del premi implica el consentiment explícit sobre l’acceptació de les presents bases, que abans podrà consular tal com s’ha disposat.

Si el guanyador no ha acceptat el premi d’acord amb el procediment establert per l’organitzador havent passat 2 hores, el guanyador serà notificat per telèfon i/o email que no ha sigut possible l’entrega del premi.

En aquest cas el premi s’atorgarà al primer suplent, el qual tindrà 3 hores per comunicar-se amb l’organitzador i així acceptar o recollir el premi.

Es farà un llistat de suplents. D’aquesta forma es realizarán canvis  i substituiran guanyadors  per suplents davant qualsevol situació que impedeixi poder assignar el premi a l’usuari que ha resultat guanyador.

 1. PREMIS

Están assignats com a premis a la promoció els següents:

 • Una (1) targeta regal per FNAC o Amazon. La targeta regal serà par tots els que contractin amb FC Energía durant el període comprès entre el 30 d’agost i el 17 de setembre.

El valor econòmic d’una (1) targeta regal par FNAC o Amazon és de 100 euros (IVA inclòs).

El sorteig se celebrarà el dia 20 de setembre de 2021

El guanyador podrà triar si la targeta regal és d’Amazon o FNAC.

El premi d’aquesta promoció no podrà ser canviat pel seu import en metàl·lic, ni ser objecte de qualsevol canvi, alteració, compensació o cessió a petició de l’organitzador.

FC Energía es reserva el dret de substituir, per qualsevol causa, els premis per altre de similars característiques i d’igual o superior valor.

En cap cas FC Energía serà responsable dels serveis que qualsevol altra entitat amb la qual aquesta col·labori, ofereixi als guanyadors a conseqüència dels premis obtinguts.

Els premis s’acceptaran purament i simplement i en les condicions i forma que s’estableixen a les presents bases, pel simple fet de rebre el regal el guanyador. La renúncia al premi per part d’algun dels guanyadors, no els donarà dret a indemnització o compensació.

 1. RESERVES, LIMITACIONS I CANCEL·LACIÓ

FC Energía es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi de la promoció o a cancel·lar-la quan concorrin motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma que recullen les presents bases.

La modificació o cancel·lació s’anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu anunci, sense que els concursants puguin realitzar cap reclamació a l’organitzador per aquest motiu. FC Energía  es reserva la facultat de modificar o cancel·lar sense que impliqui cap responsabilitat cap a l’organitzador.

En cas de no poder contactar amb cap dels guanyadors i suplents dins del termini establert, l’organitzador i els seus col·laboradors es reserven el dret a declarar el concurs desert.

Particularment, en el cas  que no s’arribi a un mínim d’1 participant que compleixi amb els requisits de legitimació establerts en aquestes bases, FC Energía es reserva el dret a cancel·lar, o en el seu cas, a canviar la present promoció. En aquest cas, l’organitzador comunicarà la cancel·lació o el canvi de promoció a través dels seus mitjans indicats per la notificació del premi.

Tanmateix, el guanyador eximeix a FC Energía, empreses associades i personal depenent d’aquestes, de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol perjudici que s’hagi pogut patir en el gaudiment del premi, objecte del present sorteig.

La cancel·lació de la promoció per alguna de les causes regides en aquest punt no produirà cap mena d’efecte jurídic sobre el contracte de subministrament que, en el seu cas, s’hagués celebrat prèviament amb FC Energía.

 1. FISCALITAT DELS PREMIS

Als premis del present sorteig, se’ls aplicarà la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques i d’altres disposicions concordants, i per això, correspondrà a l’entitat mercantil Fútbol Club Energía, S.L la realització de l’ingrés al compte o a la pràctica de la retenció procedent de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant IRPF).

De conformitat amb la citada normativa, s’informarà els participants en el present sorteig de què els premis que s’han concedit per la participació en combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis que estan subjectes a retenció o ingrés a compte de l’IRPF sempre que el valor del premi sigui superior a 300 euros.

En relació amb l’anterior i en compliment amb la vigent normativa fiscal, FÚTBOL CLUB ENERGÍA, S.L practicarà la corresponent retenció  o ingrés a compte sobre els premis assignats.

 1. CONSIDERACIONS GENERALS

FUTBOL CLUB ENERGÍA, S.L. es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol acció susceptible de ser considerada manipulació o falsificació de la promoció.

FUTBOL CLUB ENERGÍA, S.L. no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció.

Els participants premiats eximeixen a FUTBOL CLUB ENERGÍA, S.L. de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol perjudici que puguin patir durant el gaudiment dels premis, objecte d’aquesta promoció.

Acabat el període promocional no s’acceptarà cap reclamació.

 1. DRETS D’IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES:

Els participants guanyadors donen consentiment al participar de la present promoció en la cessió, utilització, publicació i reproducció en tot el món i sense limitació a i per part de FUTBOL CLUB ENERGÍA, S.L. i FC ENERGÍA; de la seva imatge i nom i qualsevol mena de publicitat, promoció, publicació, inclòs internet, o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, amb finalitat comercial o informatives sempre que aquestes es relacionin amb la present promoció, sense que això generi drets a favor dels guanyadors a rebre contraprestacions.

Les dades personals recollides seran tractades d’acord amb la normativa europea reguladora en matèria de protecció de dades de caràcter personal (RGPD), el responsable del tractament de les dades personals és FUTBOL CLUB ENERGÍA; S.L amb CIF B67082669 amb domicili al Carrer Còrsega, 236, baixos-interior, 08036 (Barcelona), davant la qual els usuaris podran exercir els seus drets de modificació o cancel·lació, dirigint un email a l’adreça gdpr@fcenergia.com

Tanmateix, amb l’única finalitat de gestionar l’entrega dels premis, FC Energía informa els guanyadors que permetrà l’accés a les seves dades personals a les entitats encarregades de la gestió i entrega d’aquests.

Pot revisar aquesta política de privacitat al següent enllaç

https://fcenergia.com/ca/politica-privacitat/

 1. ACCEPTACIÓ DE BASES
Amb la seva participació en aquest concurs els candidats accepten les presents bases, que podran ser consultades en tot moment a la web
www.fcenergia.com i el criteri d’FC Energía pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquestes bases. A aquests efectes FC Energía, es reserva, sempre que redundi en el bon fi de la promoció i no sigui contrari a la llei, el dret a modificar les bases en qualsevol moment si les circumstàncies així ho requereixen. La modificació s’anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu anunci, sense que els concursants puguin realitzar cap reclamació a FC Energía

FC Energía, es reserva el dret de cancel·lar totalment o parcialment la present promoció si per causes alienes a la seva voluntat, fos necessari, sense que tal cancel·lació impliqui responsabilitats per FC Energía, comunicant-ho tan aviat com sigui possible als usuaris i possibles concursants que ja han participat en la promoció a través d’un correu electrònic, a l’adreça indicada per cada participant.
 
 1. RESOLUCIÓ DE CONTROVERSIES
La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. FC Energía i els participants en el sorteig, en renúncia expressa al mateix fur que, si s’escau, els fos aplicable, se sotmeten en quant es refereix a resolució de conflictes de qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de les bases o de la celebració del resultat del sorteig, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona, excepte en els casos de consumidors, els quals se’ls aplicarà la llei que correspongui.
 
 1. LEGISLACIÓ

Aquesta promoció es regeix per les Lleis Espanyoles.