Sorteig Samarretes Selecció Catalana – Fundació Unió Esportiva Vic

1. COMPANYIA ORGANITZADORA

L’entitat FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L., propietària de la marca FC ENERGIA, amb CIF B67082669 amb domicili a Rambla Catalunya, 135, 1º, 2ª, Barcelona, 08008, en la seva condició de patrocinadora del sorteig: “Sorteig Samarretes Selecció Catalana de Futbol – Fundació Unió Esportiva Vic” amb la finalitat de donar publicitat la seva marca FC ENERGIA, els seus productes i així obtenir els nous possibles clients per a l’entitat.

2. TERMINI I ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ

La data de començament de la promoció serà el 23 de febrer de 2021 i la data de finalització serà el 12 de març de 2021. 

L’àmbit territorial de la present promoció comprendrà exclusivament la península ibèrica, a la part circumscrita en el territori nacional espanyol.

Les promocions es desenvoluparan a la ciutat de Barcelona (Catalunya).

3. PARTICIPANTS

Totes les persones físiques majors de 18 anys residents legals al territori espanyol, entesos com a consumidors finals que compleixin amb tots els requisits establerts en les presents bases tindran legitimació per participar a la promoció.

Queden excloses de participar en qualsevol modalitat de la present promoció:

– Menors d’edat

– Persones jurídiques

– Els empleats o treballadors de FC ENERGIA.

– Les persones físiques titulars dels establiments promocionals, així com els empleats o treballadors d’aquests establiments

– Les persones físiques empleades per qualsevol empresa involucrades en la realització de la present promoció

– Les persones físiques que hagin guanyat en algun dels sortejos en els últims 60 dies.

En el cas que resulti guanyadora alguna de les persones excloses de participació, aquestes perdran el dret a obtenir el premi assignat, procedint-se a entregar el premi a la persona següent, seleccionada com suplent, que reuneixi les condicions de participació vàlida.

Els participants beneficiats amb el premi hauran d’acreditar, a requeriment de l’entitat organitzadora, que compleixen amb tots els requisits de participació establerts a les presents bases.

4. PRODUCTE PROMOCIONAT. GRATUÏTAT I COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ

L’objecte de la promoció és el sorteig de tres (3) samarretes per a aquelles persones que es canviïn a FC ENERGIA. Les persones interessades en participar en aquesta promoció hauran d’omplir el formulari a  https://fcenergia.com/ca/fundacio-unio-esportiva-vic-tarifa-equip/ i canviar-se a FC ENERGIA. 

La participació en la present promoció té un caràcter totalment gratuït i no implica en sí mateixa un augment del preu dels productes promocionats, ni la realització de cap pagament addicional per als participants.

Aquestes promocions SÍ requereixen que el participant s’hagi convertit en client FC ENERGIA prèviament.

Els individus només podran inscriure’s una única vegada a través del formulari.

La comunicació de les promocions es realitzarà a través de la web FC ENERGIA o altres canals de xarxes socials.

5. MECÀNICA DE LES PROMOCIONS

Tota persona, major d’edat, amb interès en FC ENERGIA pot participar registrant-se al formulari amb les seves dades personals per poder canviar-se a FC ENERGIA i acceptar els termes i condicions:

• Nom

• Cognom

• Telèfon

• E-mail

La promoció consistirà en el sorteig de tres (3) samarretes per a aquelles persones que es canviïn a FC ENERGIA. Les persones interessades en participar en aquesta promoció hauran d’omplir el formulari a https://fcenergia.com/ca/fundacio-unio-esportiva-vic-tarifa-equip/  i canviar-se a FC ENERGIA. 

Els individus només podran inscriure’s una única vegada a la pàgina.

Hi haurà un total de 3 persones que seran premiades de manera completament aleatòria.

El sorteig es celebrarà el 15 de març de 2021, sent validat a través d’un certificat emès per un tercer autoritzat i degudament homologat per a aquests efectes.

Els guanyadors del sorteig seran notificats per telèfon i/o correu electrònic després del sorteig en la data indicada a dalt o abans, a elecció d’ FC ENERGIA. Per obtenir el premi, els guanyadors hauran facilitar el seu DNI i seguir les instruccions que se’ls facilitarà o bé per telèfon o per escrit (e-mail que els enviarà FC ENERGIA). Seguir explícitament el procés que FC ENERGIA li notifiqui a la comunicació via e-mail o trucada. No es podrà obtenir el premi d’una altra manera.

El guanyador haurà de proporcionar les següents dades i documentació a l’organitzador:

1. Nom i Cognom

2. Telèfon

3. E-mail

4. DNI

5. Domicili

El guanyador té un termini de 2 hores per acceptar el premi.

El guanyador en rebre o recollir el premi haurà d’acreditar totes les condicions exigides en les presents bases en la forma que determini l’organitzador. L’acceptació i recollida del premi implica el consentiment explícit sobre l’acceptació de les presents bases, que abans podrà consultar en la forma disposada.

Si el guanyador no ha acceptat el premi d’acord amb el procediment indicat per l’organitzador transcorregut 2 hores, el guanyador serà notificat per telèfon i/o e-mail comunicant-li que no ha sigut possible l’entrega del premi.

En aquest cas, el premi s’atorgarà al primer suplent, qui tindrà 3 hores per comunicar-se amb l’organitzador i així acceptar o recollir el premi.

Es seleccionarà una llista de tres (3) suplents. D’aquesta manera es realitzaran canvis i reemplaçaran guanyadors per suplents davant qualsevol situació que impedeixi poder assignar el premi a l’usuari que hagi resultat guanyador.

6. PREMIS

Estan assignats a la present promoció en qualitat de premis els següents:

– Tres (3) samarretes de la Selecció Catalana de Futbol.

El valor econòmic d’una (1) camiseta de la Selecció Catalana de Futbol és de 50 euros. 

Els premis d’aquesta promoció no podran bescanviar-se pel seu import en metàl·lic, ni pot ser objecte de qualsevol canvi, alteració, compensació o cessió a petició del guanyador.

FC ENERGIA es reserva el dret de substituir, per qualsevol causa, els premis per altres de similars característiques i d’igual o superior valor.

En cap cas, FC ENERGIA serà responsable dels serveis que qualsevol altra entitat amb que aquesta col·labori, ofereixi als premiats com a conseqüència dels premis obtinguts.

Els premis s’acceptaran pura i simplement i en les condicions i forma de les presents bases establertes, pel mer fet que el premiat rebi el corresponent regal. La renuncia del premi per part d’algun dels guanyadors no els donarà cap dret d’indemnització o compensació.

7. RESERVES, LIMITACIONS I CANCEL·LACIÓ

FC ENERGIA es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi de la promoció o a cancel·lar-la quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases.

La modificació o cancel·lació s’anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu anunci sense que els concursants puguin realitzar cap reclamació a l’organitzador per això. Això és, FC ENERGIA es reserva aquesta facultat de modificació o cancel·lació sense que això pugui implicar cap tipus de responsabilitat a càrrec de l’organitzador.

En cas de no aconseguir contactar amb cap dels guanyadors i suplents dins del termini establert, l’Organitzador i els seus col·laboradors es reserven el dret a declarar el concurs desert.

Concretament, en el cas que no s’aconsegueixi un mínim d’1 participant que compleixi amb els requisits de legitimació previstos en aquestes bases, FC ENERGIA es reserva el dret a cancel·lar o, en el seu cas, canviar la present promoció. En aquest cas, l’organitzador comunicarà la cancel·lació o el canvi de la promoció a través dels mateixos mitjans indicats per a la notificació del premi. 

Així mateix, el guanyador eximeix a FC ENERGIA, empreses associades i personal dependent de les mateixes, de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol prejudici que pugui sofrir en el gaudiment del premi objecte del present sorteig.

La cancel·lació de la promoció per alguna de les causes regides per aquest punt no produirà cap tipus d’efecte jurídic sobre el contracte de subministrament d’energia que, en el seu cas, prèviament s’hagi celebrat amb FC ENERGIA.

8. FISCALITAT DELS PREMIS

Als premis del present Sorteig, els serà d’aplicació la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i altres disposicions concordants, pel qual, en el seu cas correspondrà a l’entitat mercantil FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. la realització de l’ingrés a compte o la pràctica de la retenció procedent de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques, (d’ara endavant I.R.P.F.).

D’acord amb la citada normativa, s’informa als participants en el present Sorteig que els premis concedits per la participació en combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte de l’I.R.P.F. sempre que el valor del premi sigui superior a 300 euros.

En relació amb l’anterior i en compliment de la vigent normativa fiscal, FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. practicarà la corresponent retenció o ingrés a compte sobre els premis entregats.

9. CONSIDERACIONS GENERALS

FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la promoció.

FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. no es responsabilitza de les possible pèrdues, deterioracions, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció.

Els participants premiats eximeixen a FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. i FC ENERGIA de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol prejudici que puguin sofrir aquells durant el gaudiment de qualsevol dels premis objecte de la present promoció.

Una cop conclòs el període promocional, no s’acceptarà cap reclamació.

10. DRETS D’IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES:

Els participants i guanyadors consenten automàticament al participar en la present promoció en la cessió, ús, publicació i reproducció en tot el món y sense limitació, a i per part de FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. i FC ENERGIA; de la seva imatge i nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, Internet inclòs, o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, amb fins comercials o informatius sempre que aquests es relacionin amb la present promoció, sense que aquest generi dret a favor dels guanyadors a rebre contraprestació alguna per això.

Les dades personals recollides seran tractades d’acord amb la normativa europea reguladora en matèria de protecció de dades de caràcter personal [RGPD], el responsable del tractament de les dades personals és FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L., amb CIF amb domicili a Rambla Catalunya, 135, 1º-2ª, Barcelona, 08008, en la que els seus usuaris podran exercir els seus drets de modificació o cancel·lació dirigint un e-mail a la direcció gdpr@fcenergia.com

Així mateix, i amb la única finalitat de gestionar l’entrega dels premis, FC ENERGIA informa als guanyadors que permetrà l’accés a les seves dades personals a les entitats encarregades de la gestió i entrega d’aquests.

Pot revisar aquesta política de privacitat al següent enllaç: https://fcenergia.com/ca/politica-de-privacitat-i-cookies/

11. ACCEPTACIÓ DE BASES

Amb la seva participació en aquest concurs, els candidats accepten les presents bases que podran ser consultades en tot moment a la web www.fcenergia.com i el criteri de FC ENERGIA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del mateix. A aquests efectes, FC ENERGIA es reserva, sempre que redundi a la bona fi de la promoció i no sigui contrari a la Llei, el dret a modificar les bases en qualsevol moment si les circumstàncies així ho requereixin. La modificació s’anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu anunci, sense que els concursants puguin realitzar reclamació alguna a FC ENERGIA per això.

Així mateix, FC ENERGIA es reserva el dret de cancel·lar total o parcialment la present promoció si per causes alienes a la seva voluntat fos necessari, sense que aquesta cancel·lació impliqui cap responsabilitat per a FC ENERGIA, comunicant-se tan aviat com resulti als usuaris i possibles concursants que ja hagin participat en la mateixa a través d’un correu electrònic a la direcció indicada pel participant.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. FC ENERGIA i els participants en el sorteig, amb l’expressa renuncia a la seva jurisdicció que, en el seu cas, els sigui d’aplicació, es sotmeten quan es refereixi a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de les bases o de la celebració o resultat del sorteig, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, excepte en el cas de consumidor, que en aquest cas serà el que la Llei estableixi.

13. LEGISLACIÓ

Aquesta promoció es regeix per la Llei Espanyola.