BASES DE LA PROMOCIÓ

Promoció “Sorteig de nadal d’FC Energia”

1. COMPANYIA ORGANITZADORA

L’entitat FUTBOL CLUB ENERGIA S.L, propietària de la marca FC ENERGIA, amb CIF B67082669 amb domicili en Carrer Còrsega, 236, baixos-interior, 08036 (Barcelona) en la seva condició de patrocinadora del sorteig: “Sorteig de Nadal d’FC Energía”

2. PLAÇ I TERMINI DE LES PROMOCIONS

La data de començament de les promocions serà des del dia 3 de desembre 2021 i de finalització el dia 21 de desembre de 2021.

L’àmbit territorial de les presents promocions comprendrà exclusivament la península ibèrica, en la part circumscrita en el territori nacional espanyol.

3. PARTICIPANTS

Tindran legitimació per a participar en les promocions totes les persones físiques majors de 18 anys residents legals en territori espanyol, entesos com a consumidors finals que compleixin amb tots els requisits establerts en les presents bases.

Queden exclosos de participar en qualsevol modalitat de les presents promocions:

 •  Menors d’edat.
 • Persones jurídiques.
 •  Els empleats o treballadors d’FC ENERGÍA.
 • Les persones físiques titulars dels establiments promocionals, així com els empleats o treballadors d’aquests establiments.
 • Les persones físiques emprades per qualsevol empresa involucrada en la realització de la present promoció.
 • Les persones físiques que hagin guanyat en algun dels sortejos dels passats 60 dies.

En el cas que resultés cap guanyadora de les persones excloses de participació, aquestes perdran el seu dret a obtenir el premi assignat, procedint-se a lliurar el premi a la següent persona, seleccionada com a suplent, que reuneixi les condicions de participació vàlida.

Els participants beneficiats amb el premi hauran d’acreditar, a requeriment de l’entitat organitzadora, que compleixen amb tots els requisits de participació establerts en les presents bases.

4. PRODUCTE PROMOCIONAT. GRATUÏTAT I COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ

L’objecte de les promocions consistirà en el fet que per cada persona que contracti llum, gas o tots dos amb FC Energia, a través del formulari específic o telefonant al 900 730 116, durant el període de temps establert en els punts anteriors, aquest/a, participarà en el sorteig per a guanyar un (1) dels següents premis:

La suma de les promocions entre si, fa un total de 397€

El sorteig es realitzarà el pròxim 21 de desembre de 2021, al migdia.

La participació en les presents promocions té caràcter totalment gratuït i no implica en si mateixa un increment del preu dels dels productes promocionats, ni la realització de cap pagament addicional per als participants.

Els individus només podran inscriure’s una única vegada a través del formulari. El formulari a través del qual hauran d’inscriure’s és el següent:La comunicación de las promociones se realizará a través de la WEB u otros canales de redes sociales,

5. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Tota persona, major d’edat, amb interès en FC ENERGIA pot participar canviant-se a FC ENERGIA i emplenar en el formulari amb les seves dades personals i acceptar els termes i condicions:

 •  Nom
 • Cognom
 • Telèfon
 • Email

L’objecte de les promocions consistirà de:

 • Un (1) Patinet elèctric, valorat en 283€ (IVA INCLÒS)
 • Dos (2) altaveus per valor de 32 €/unitat (IVA INCLÒS)
 • Una (1) targeta regal d’Amazon per valor de 50 € (IVA INCLÒS) 

Solament podran participar per a guanyar una (1) de les promocions previstes anteriorment, les persones que es canviïn a FC ENERGIA, a través del formulari o telefonant al 900 730 116, entre el 3 i el 21 de desembre de 2021. Solament es permet una participació per usuari, la participació en el sorteig no anirà en funció del nombre de serveis que es contractin amb FC Energia.

El sorteig se celebrarà el 21 de desembre de 2021, al migdia, sent validat a través d’un certificat emès per un tercer autoritzat i degudament homologat a aquest efecte.

Un total de quatre (4) persones seran premiades de manera totalment aleatòria.

Se seleccionarà una llista de quinze (15) suplents. D’aquesta manera es faran canvis i reemplaçaran guanyadors per suplents davant qualsevol situació que impedeixi poder assignar el premi a l’usuari que ha resultat guanyador.

Els individus només podran inscriure’s una única vegada en la pàgina. El formulari a través del qual hauran d’inscriure’s és el següent: El guanyador haurà de proporcionar les següents dades i documentació a l’organitzador:

 1. Nom i cognoms
 2. Telèfon
 3. Email
 4. DNI
 5. Domicili

El guanyador té un termini per a acceptar el premi de 2 hores.

El guanyador en rebre o recollir el premi haurà d’acreditar totes les condicions exigides en les presents bases en la forma que determini l’organitzador. L’acceptació i recollida del premi implica el consentiment explícit sobre l’acceptació de les presents bases, que abans podrà consultar en la forma disposada.

Si el guanyador no ha acceptat el premi d’acord amb el procediment indicat per l’organitzador transcorregut 2 hores, el guanyador serà notificat per telèfon i/o email comunicant-li que no ha estat possible el lliurament del premi.

En aquest cas, el premi s’atorgarà al primer suplent, qui tindrà 3 hores per a comunicar-se amb l’organitzador i així acceptar o recollir el premi.

6. PREMIS

Estan assignats a la present promoció en qualitat de premis els següents:

La suma dels premis entre si, fa un total de 397€

Aquí es detalla la informació per a la recollida o lliurament del premi:

 • Targeta regal per a canviar a Amazon: El lliurament del premi es realitzarà via correu electrònic a l’adreça que tenim associada del client, tret que el guanyador o la guanyadora indiqui el contrari.
 • El Patinet elèctric: Serà enviat via correu postal a l’adreça a la qual el client associï el subministrament que contracti, o a través d’una altra via a pactar pel guanyador o la guanyadora i FC Energia.
 • Els altaveus: Seran enviats via correu postal a l’adreça a la qual el client associï el subministrament que contracti, o a través d’una altra via a pactar pel guanyador o la guanyadora i FC Energia.

En els casos en què el premi hagi d’enviar-se mitjançant correu postal a l’adreça que el guanyador indiqui, FC Energia no es responsabilitzarà dels danys i/o pèrdua que l’objecte pogués sofrir durant el lliurament d’aquest.

Els premis d’aquesta promoció no podran ser canviats pel seu import en metàl·lic, ni ser objecte de qualsevol canvi, alteració, compensació o cessió a petició del guanyador.

FC ENERGIA es reserva el dret de substituir, per qualsevol causa, els premis per uns altres de similars característiques i d’igual o superior valor.

En cap cas FC ENERGIA serà responsable dels serveis que qualsevol altra entitat amb la qual aquesta col·labori, presti als agraciats a conseqüència dels premis obtinguts.

Els premis s’acceptaran pura i simplement i en les condicions i forma en les presents bases establertes, pel mer fet de rebre l’agraciat el corresponent regal. La renúncia al premi per part d’algun dels guanyadors no els donarà cap dret d’indemnització o compensació.

7. RESERVES, LIMITACIONS I CANCEL·LACIÓ

FC ENERGIA es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi de la promoció o a cancel·lar-la quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases.

La modificació o cancel·lació s’anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu anunci, sense que els concursants puguin realitzar cap reclamació a l’organitzador per això. Això és, FC ENERGIA es reserva aquesta facultat de modificació o cancel·lació, sense que això pugui implicar cap mena de responsabilitat a càrrec de l’organitzador.

En cas de no aconseguir contactar amb cap dels guanyadors i suplents dins del termini establert, l’Organitzador i els seus col·laboradors es reserven el dret a declarar el concurs desert.

En particular, en el cas que no s’aconsegueixi un mínim d’1 participant que compleixi amb els requisits de legitimació prevists en aquestes bases, FC ENERGIA es reserva el dret a cancel·lar o, si escau, canviar la present promoció. En aquest cas, l’organitzador comunicarà la cancel·lació o el canvi de la promoció a través dels mateixos mitjans indicats per a la notificació del premi.

Així mateix, el guanyador eximeix a FC ENERGIA, empreses associades i personal dependent d’aquestes, de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol perjudici que pogués sofrir en el gaudi del premi objecte del present sorteig.

La cancel·lació de la promoció per alguna de les causes regides per aquest punt no produirà cap mena d’efecte jurídic sobre el contracte de subministrament d’energia que, en el seu cas, prèviament s’hagués celebrat amb FC ENERGIA.

8. FISCALITAT DELS PREMIS

Als premis del present Sorteig, els serà aplicable la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres disposicions concordants, per la qual cosa, en el seu cas correspondrà a l’entitat mercantil FutbolClub Energia, S.L. la realització de l’ingrés a compte o la pràctica de la retenció procedent de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, (d’ara endavant IRPF).

De conformitat amb la citada normativa, s’informa els participants en el present Sorteig que els premis concedits per la participació en combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte de l’IRPF sempre que el valor del premi sigui superior a 300 euros.

En relació amb l’anterior i en compliment de la vigent normativa fiscal, FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. practicarà la corresponent retenció o ingrés a compte sobre els premis lliurats.

9. CONSIDERACIONS GENERALS

FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la promoció.

FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció.

Els participants premiats eximeixen a FUTBOLCLUB ENERGIA, S.L. i FC ENERGIA de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol perjudici que poguessin sofrir aquells durant el gaudi de qualsevol dels premis objecte de la present promoció.

Conclòs el període promocional no s’acceptarà cap reclamació.

10. DRETS D’IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES:

Els participants guanyadors, consenten automàticament en participar en la present promoció en la cessió, utilització, publicació i reproducció a tot el món i sense limitació, a i per part de FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. i FC ENERGIA; de la seva imatge i nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, inclosa Internet, o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, amb finalitats comercials o informatius sempre que aquests es relacionin amb la present promoció, sense que això generi dret a favor dels guanyadors a rebre cap contraprestació per això.

Les dades personals recollits seran tractats d’acord amb la normativa europea reguladora en matèria de protecció de dades de caràcter personal [RGPD], el responsable del tractament de les dades personals és FUTBOL CLUB ENERGIAS.L., amb CIF B67082669 amb domicili en Carrer Corcega, 236, baixos-interior, 08036 (Barcelona), enfront de la qual els usuaris podran exercir els seus drets de modificació o cancel·lació, dirigint un email a l’adreça gdpr@fcenergia.com.

Així mateix, i amb l’única finalitat de gestionar el lliurament dels premis, FC ENERGIA informa els guanyadors que permetrà l’accés a les seves dades personals a les entitats encarregades de la gestió i lliurament d’aquests.

Pot revisar aquesta política de privacitat en el següent enllaç:

11. ACCEPTACIÓ DE BASES

Amb la seva participació en aquest concurs els candidats accepten les presents bases, que podran ser consultades en tot moment en la web www.fcenergia.com, i el criteri d’FC ENERGIA quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquest. A aquest efecte, FC ENERGIA es reserva, sempre que redundi en la bona fi de la promoció i no sigui contrari a la Llei, el dret a modificar les bases en qualsevol moment si les circumstàncies així ho requerissin. La modificació s’anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu anunci, sense que els concursants puguin realitzar cap reclamació a FC ENERGIA per això.

FC ENERGIA es reserva així mateix el dret de cancel·lar totalment o parcialment la present promoció si per causes alienes a la seva voluntat fos necessari, sense que aquesta cancel·lació impliqui cap responsabilitat per a FC ENERGIA, comunicant-ho tan aviat com resulti als usuaris i possibles concursants que ja hagin participat en la mateixa a través d’un correu electrònic en l’adreça indicada pel participant.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. FC ENERGIA i els participants en el sorteig, amb renúncia expressa al propi fur que, en el seu cas, els fos aplicable, se sotmeten quan es refereixi a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de les bases o de la celebració o resultat del sorteig, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, excepte en el cas de consumidors, i en aquest cas serà el que la Llei estableixi.

13. LEGISLACIÓ

Aquesta promoció es regeix per les Lleis Espanyoles.