BASES DE LA PROMOCIÓ

Promoció “Green Week d’FC Energia”

1. COMPANYIA ORGANITZADORA

L’entitat FUTBOL CLUB ENERGIA S.L, propietària de la marca FC ENERGIA, amb CIF B67082669 amb domicili en Carrer Còrsega, 236, baixos-interior, 08036 (Barcelona) en la seva condició de patrocinadora del sorteig:

2.TERMINI I ÀMBIT DE LES PROMOCIONS

La data de començament de les promocions serà des del dia 15 de novembre 2021 i de finalització el dia 30 de novembre de 2021.
L’àmbit territorial de les presents promocions comprendrà exclusivament la península ibèrica, en la part circumscrita en el territori nacional espanyol.

3. PARTICIPANTS

Tindran legitimació per a participar en les promocions totes les persones físiques majors de 18 anys residents legals en territori espanyol, entesos com a consumidors finals que compleixin amb tots els requisits establerts en les presents bases.
Queden exclosos de participar en qualsevol modalitat de les presents promocions:

 • Menors d’edat.
 • Persones jurídiques.
 • Els empleats o treballadors d’FC ENERGIA.
 • Les persones físiques titulars dels establiments promocionals, així com els empleats o treballadors d’aquests establiments.
 • Les persones físiques emprades per qualsevol empresa involucrada en la realització de la present promoció.
 • Les persones físiques que hagin guanyat en algun dels sortejos dels passats 60 dies.

En el cas que resultés cap guanyadora de les persones excloses de participació, aquestes perdran el seu dret a obtenir el premi assignat, procedint-se a lliurar el premi a la següent persona, seleccionada com a suplent, que reuneixi les condicions de participació vàlida.

Els participants beneficiats amb el premi hauran d’acreditar, a requeriment de l’entitat organitzadora, que compleixen amb tots els requisits de participació establerts en les presents bases.

4. PRODUCTE PROMOCIONAT. GRATUÏTAT I COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ

L’objecte de les promocions consistirà en el fet que per cada persona que contracti la seva llum o gas amb FC Energia, a través del formulari específic o telefonant al 900 730 116, durant el període de temps establert en els punts anteriors, aquest, no pagarà la seva quota de gestió mensual durant els 6 primers mesos. 
La participació en les presents promocions té caràcter totalment gratuït i no implica en si mateixa un increment del preu dels dels productes promocionats, ni la realització de cap pagament addicional per als participants.
Els individus només podran inscriure’s una única vegada a través del formulari. El formulari a través del qual hauran d’inscriure’s és el següent: https://fcenergia.com/ca/green-friday/
La comunicació de les promocions es realitzarà a través de la WEB o altres canals de xarxes socials.

5. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Tota persona, major d’edat, amb interès en FC ENERGIA pot participar canviant-se a FC ENERGIA i emplenar en el formulari amb les seves dades personals i acceptar els termes i condicions:

 • Nom
 • Cognom
 • Telèfon
 • Email
  La promoció consistirà en sis (6) mesos gratis en quotes de gestió per a les persones que es canviïn a FC ENERGIA, a través del formulari o telefonant al 900 730 116, per cada nou client que s’uneixi entre el 15 i el 30 de novembre de 2021.

Els individus només podran inscriure’s una única vegada en la pàgina. El formulari a través del qual hauran d’inscriure’s és el següent: https://fcenergia.com/ca/green-friday/

6. PREMIS

Estan assignats a la present promoció en qualitat de premis els següents:

6 mesos gratis de quotes de gestió. 
El valor econòmic dels 6 mesos de quotes de gestió per al producte llum és de 29,70 euros (IVA NO INCLÒS).
El valor econòmic dels 6 mesos de quotes de gestió per al producte gas R.L1 és de 17,70 euros (IVA NO INCLÒS).
El valor econòmic dels 6 mesos de quotes de gestió per al producte gas R.L2 és de 23,70 euros (IVA NO INCLÒS).
El valor econòmic dels 6 mesos de quotes de gestió per al producte Duo (llum i gas R.L1) és de 47,40 euros (IVA NO INCLÒS).
El valor econòmic dels 6 mesos de quotes de gestió per al producte Duo (llum i gas R.L2) és de 53,40 euros (IVA NO INCLÒS).

Els premis d’aquesta promoció no podran ser canviats pel seu import en metàl·lic, ni ser objecte de qualsevol canvi, alteració, compensació o cessió a petició del guanyador.

FC ENERGIA es reserva el dret de substituir, per qualsevol causa, els premis per uns altres de similars característiques i d’igual o superior valor.
En cap cas FC ENERGIA serà responsable dels serveis que qualsevol altra entitat amb la qual aquesta col·labori, presti als agraciats a conseqüència dels premis obtinguts.

Els premis s’acceptaran pura i simplement i en les condicions i forma en les presents bases establertes, pel mer fet de rebre l’agraciat el corresponent regal. La renúncia al premi per part d’algun dels guanyadors no els donarà cap dret d’indemnització o compensació.

7. RESERVES, LIMITACIONS I CANCEL·LACIÓ

FC ENERGIA es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi de la promoció o a cancel·lar-la quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents bases.

La modificació o cancel·lació s’anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu anunci, sense que els concursants puguin realitzar cap reclamació a l’organitzador per això. Això és, FC ENERGIA es reserva aquesta facultat de modificació o cancel·lació, sense que això pugui implicar cap mena de responsabilitat a càrrec de l’organitzador.

En cas de no aconseguir contactar amb cap dels guanyadors i suplents dins del termini establert, l’Organitzador i els seus col·laboradors es reserven el dret a declarar el concurs desert.

En particular, en el cas que no s’aconsegueixi un mínim d’1 participant que compleixi amb els requisits de legitimació prevists en aquestes bases, FC ENERGIA es reserva el dret a cancel·lar o, si escau, canviar la present promoció. En aquest cas, l’organitzador comunicarà la cancel·lació o el canvi de la promoció a través dels mateixos mitjans indicats per a la notificació del premi.

Així mateix, el guanyador eximeix a FC ENERGIA, empreses associades i personal dependent d’aquestes, de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol perjudici que pogués sofrir en el gaudi del premi objecte del present sorteig.

La cancel·lació de la promoció per alguna de les causes regides per aquest punt no produirà cap mena d’efecte jurídic sobre el contracte de subministrament d’energia que, en el seu cas, prèviament s’hagués celebrat amb FC ENERGIA.

8. FISCALITAT DELS PREMIS

Als premis del present Sorteig, els serà aplicable la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres disposicions concordants, per la qual cosa, en el seu cas correspondrà a l’entitat mercantil FutbolClub Energia, S.L. la realització de l’ingrés a compte o la pràctica de la retenció procedent de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, (d’ara endavant IRPF).

De conformitat amb la citada normativa, s’informa els participants en el present Sorteig que els premis concedits per la participació en combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte de l’IRPF sempre que el valor del premi sigui superior a 300 euros.

En relació amb l’anterior i en compliment de la vigent normativa fiscal, FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. practicarà la corresponent retenció o ingrés a compte sobre els premis lliurats.

9. CONSIDERACIONS GENERALS

FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la promoció.

FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció.
Els participants premiats eximeixen a FUTBOLCLUB ENERGIA, S.L. i FC ENERGIA de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol perjudici que poguessin sofrir aquells durant el gaudi de qualsevol dels premis objecte de la present promoció.

Conclòs el període promocional no s’acceptarà cap reclamació.

10. DRETS D’IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES:

Els participants guanyadors, consenten automàticament en participar en la present promoció en la cessió, utilització, publicació i reproducció a tot el món i sense limitació, a i per part de FUTBOL CLUB ENERGIA, S.L. i FC ENERGIA; de la seva imatge i nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, inclosa Internet, o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, amb finalitats comercials o informatius sempre que aquests es relacionin amb la present promoció, sense que això generi dret a favor dels guanyadors a rebre cap contraprestació per això.

Les dades personals recollits seran tractats d’acord amb la normativa europea reguladora en matèria de protecció de dades de caràcter personal [RGPD], el responsable del tractament de les dades personals és FUTBOL CLUB ENERGIAS.L., amb CIF B67082669 amb domicili a Carrer Còrsega, 236, 08036 (Barcelona), enfront de la qual els usuaris podran exercir els seus drets de modificació o cancel·lació, dirigint un email a l’adreça gdpr@fcenergia.com.

Així mateix, i amb l’única finalitat de gestionar el lliurament dels premis, FC ENERGIA informa els guanyadors que permetrà l’accés a les seves dades personals a les entitats encarregades de la gestió i lliurament d’aquests.

Pot revisar aquesta política de privacitat en el següent enllaç: https://fcenergia.com/ca/politica-privacitat/

11. ACCEPTACIÓ DE BASES

Amb la seva participació en aquest concurs els candidats accepten les presents bases, que podran ser consultades en tot moment en la web www.fcenergia.com, i el criteri d’FC ENERGIA quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquest. A aquest efecte, FC ENERGIA es reserva, sempre que redundi en la bona fi de la promoció i no sigui contrari a la Llei, el dret a modificar les bases en qualsevol moment si les circumstàncies així ho requerissin. La modificació s’anunciarà i entrarà en vigor a partir de la data del seu anunci, sense que els concursants puguin realitzar cap reclamació a FC ENERGIA per això.

FC ENERGIA es reserva així mateix el dret de cancel·lar totalment o parcialment la present promoció si per causes alienes a la seva voluntat fos necessari, sense que aquesta cancel·lació impliqui cap responsabilitat per a FC ENERGIA, comunicant-ho tan aviat com resulti als usuaris i possibles concursants que ja hagin participat en la mateixa a través d’un correu electrònic en l’adreça indicada pel participant.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

La interpretació i el compliment de les presents bases es regiran per la legislació espanyola. FC ENERGIA i els participants en el sorteig, amb renúncia expressa al propi fur que, en el seu cas, els fos aplicable, se sotmeten quan es refereixi a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de les bases o de la celebració o resultat del sorteig, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, excepte en el cas de consumidors, i en aquest cas serà el que la Llei estableixi.

13. LEGISLACIÓ

Aquesta promoció es regeix per les Lleis Espanyoles.