1.  INTRODUCCIÓ

La protecció de dades personals és un dels valors de la nostra empresa. Estem plenament compromesos amb el compliment de la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent, sent tal compliment un objectiu prioritari.

L’objectiu d’aquesta política és explicar-li com es tracten les dades personals dins la web de Futbol Club Energía S.L., formularis, apps i d’altres plataformes digitals o mitjans electrònics de la seva titularitat. Aquesta política és igualment aplicable, en allò que pugui afectar, al tractament de dades d’usuaris de xarxes socials sobre els que Futbol Club Energía S.L. realitzi un tractament de les seves dades i en funció de la relació amb Futbol Club Energía, S.L.

Vostè podrà unir-se als grups que la nostra empresa té a diverses xarxes socials. L’usuari que es faci fan de l’empresa o membre d’algun d’aquests grups, haurà d’acceptar les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social que correspongui.

2.  EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les seves dades personals és: Futbol Club Energía S.L. (d’ara endavant, FC Energía) amb CIF: B-67 082 669 i amb domicili al Carrer Còrsega, 236, Baixos-Interior, 08036, Barcelona. FC Energia garanteix el tractament de les dades personals amb la màxima reserva i de forma confidencial i només per a aquelles finalitats per a les quals s’hagi prestat el consentiment o hagi estat informat, tot de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i qualsevol altra normativa que resulti d’aplicació.

Futbol Club Energía S.L. és un agent autoritzat per a la venda de productes de subministrament  d’energia elèctrica i gas natural de la mercantil Nexus Energía, S.A. que s’ofereixen a la present pàgina web, i actua com la marca registrada FC Energía. Les dades de Nexus Energía són les següents:

Denominació Social: NEXUS ENERGÍA, SA

Domicili Social: C/ Playa de Riazor, 12 OF. 1.5 – 28042 MADRID

NIF: A-62.332.580

Registre Mercantil de Madrid, tom 36811, Foli 1, Fulla Nº M659118 i inscripció 1ª.

Empresa comercialitzadora amb número de registre R2-161.

E-mail: atencion.cliente@nexusenergia.com

Nom de dominiwww.nexusenergia.com. En aquesta pàgina podrà trobar la política de privacitat de Nexus Energía, S.A.

NEXUS ENERGÍA, S.A ha designat Delegat de Protecció de Dades, amb el que l’usuari pot contactar per resoldre qualsevol dubte al següent correu electrònic: privacidad@nexusenergia.com

3.  FINALITATS DEL TRACTAMENT

La finalitat principal del tractament consisteix a oferir els productes i tractar les dades per al subministrament d’energia elèctrica i gas natural que venem com a agents autoritzats de l’empresa Nexus Energía, S.A.

En tot cas, les dades obtingudes es tractaran sempre en funció de la relació establerta amb el mateix, segons les següents finalitats:

Qualsevol altra finalitat li serà comunicada abans de procedir al tractament de les seves dades al corresponent enllaç habilitat per a tal efecte.

FC Energía podrà utilitzar sistemes automatitzats i altres mitjans que permetin definir perfils d’usuaris amb l’objectiu de realitzar ofertes, o accions de millora de serveis o productes, utilitzant per a això informació pròpia, així com informació provinent de terceres fonts, si l’usuari així ho hagués consentit. Addicionalment, FC Energía podrà utilitzar les dades dissociades de l’usuari, preservant sempre el seu anonimat, inclús amb posterioritat a la finalització de la relació, amb la finalitat de fer-los servir dins dels seus sistemes de suport a la presa de decisions i gestió empresarial.

4. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les seves dades es conservaran durant el termini establert a cada apartat de la web en el que se sol·licitin dades de caràcter personal, o a qualsevol altre formulari, aplicació o altre mitjà pel qual s’hagués prestat el consentiment, excepte que vostè consenti que es conservin durant un termini superior, sense perjudici de conservació i manteniment sota el degut bloqueig per a la seva posada a disposició de les autoritats competents en diferents matèries que siguin d’aplicació i per fer front a aquestes reclamacions. En aquest cas, les dades es conservaran bloquejades fins a la finalització del termini de prescripció, moment en què seran eliminades.

5.  LEGITIMITAT PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES 

La base jurídica en la qual es basa el tractament de les seves dades pot ser la d’execució d’un contracte, el compliment d’una obligació legal, el consentiment obtingut de l’usuari, o l’interès legítim, segons sigui aplicable a cada moment i de conformitat amb la normativa vigent..

Pot retirar o modificar el consentiment  prestat en qualsevol moment d’acord amb els seus drets.

Si per la realització d’alguna gestió de contracte o sol·licitud concreta, fos necessari que l’usuari aporti dades de caràcter personal de persones diferents del titular, l’usuari haurà d’informar prèviament i expressament del contingut d’aquesta política i obtenir el seu consentiment previ per al tractament de les seves dades.

L’accés i registre a les xarxes socials, està prohibit per als menors de catorze (14) anys, de forma que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14) anys a la pàgina oficial d’FC Energía, S.L. a aquesta. Per part seva, si l’usuari és incapaç, FC Energía, S.L. adverteix que serà necessària l’assitència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial FC Energía, S.L. La companyia quedarà expressament exonerada de qualsevol, responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors o incapaços sent tal responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

6.  DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades no seran venudes ni llogades. En cas que l’usuari accepti contractar els serveis oferts per FC Energía a la pàgina web i venuts per Nexus Energía, mitjançant la firma d’un contracte amb aquesta última:

FC Energía i Nexus Energía podran donar accés a determinats proveïdors de serveis els quals executen determinades activitats per la companyia, però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. En cas de contractació del subministrament, les dades del client seran comunicades a l’empresa distribuïdora i seran incloses en un fitxer de responsabilitat d’aquesta última, denominat Sistema d’Informació de Punts de Subministrament, de conformitat amb el previst a la legislació vigent.

Partint del contracte subscrit amb Nexus Energía, es podrà informar de la situació d’impagament a empreses prestadores de serveis de solvència patrimonial i crèdit complint la normativa aplicable. També es podrà cedir les dades a les autoritats i organismes competents en compliment  de les obligacions jurídiques i fiscals que corresponguin. Les dades relatives als possibles contractes de subministrament seran comunicades igualment a l’Administració Tributària per a les finalitats previstes a la Llei 58/2003 General Tributària i/o Llei 36/2006, de mesures per la prevenció del frau fiscal. Igualment, en virtut del Reial decret 897/2017 pel qual es regulen entre altres qüestions la figura del consumidor vulnerable, Nexus Energía podrà comunicar les dades dels clients en situació d’impagament a l’administració que correspongui perquè aquesta determini la situació de vulnerabilitat.

En algunes ocasions, pot ser que les dades personals siguin comunicades o accedides per empreses fora del territori de la Unió Europea. En aquestes situacions la nostra empresa aplicarà totes les mesures i controls per garantir i protegir el tractament de les seves dades personals.

Les principals mesures que adopta la nostra empresa quan realitza una transferència internacional de dades personals són la firma de clàusules contractuals aprovades per la Comissió Europea, l’adhesió a acords internacionals i la sol·licitud de certificacions o codis de conducta aprovats i reconeguts.

Les transferències de dades a les xarxes socials com Facebook i Twitter, ubicades als Estats Units, a les que els usuaris es poden unir, estaran emparades per l’acord que correspongui en virtut de la normativa vigent aplicable.

L’usuari és informat que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial d’FC Energía, a qualsevol xarxa social podrà ser coneguda pels usuaris restants de la pàgina oficial i de la plataforma d’aquesta xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial d’FC Energía a les corresponents xarxes socials serà objecte de comunicació per la resta dels usuaris per la mateixa naturalesa del servei.

Respecte de l’ús de les xarxes socials, FC Energía comunica a l’usuari de què aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través de les xarxes socials, no tenint cap responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin enllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’enllaços FC Energía remet als usuaris adherits a la pàgina oficial d’FC Energía a les xarxes socials.


7. EXERCICI DE DRETS

A conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de la nostra empresa, la legislació vigent li atorga els següents drets:

Dret d’accés: Vostè tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem sobre vostè d’acord amb les finalitats de les quals l’hem informat.

Dret de rectificació: Vostè tondrà dret a poder rectificar qualsevol dada que sigui inexacta o incompleta.

Dret de supressió: Vostè podrà sol·licitar que les seves dades personals siguin suprimides del nostre sistema.

Dret d’oposició: Vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb les accions de màrketing directe. Així com, per motius personals, excepte que la base del tractament sigui d’interès legítim.

Dret de limitació del tractament: Vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament en cas que s’impugni la seva exactitud quan sigui il·lícit i vostè s’oposi a la supressió  de les seves dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús. També quan les dades ja no siguin necessàries per al tractament, però vostè les necessiti per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les seves dades: Vostè tindrà dret a obtenir una còpia de totes les dades que ens hagi facilitat i quan sigui tècnicament possible, tindrà dret a sol·licitar que les seves dades personals siguin comunicades a un altre responsable de tractament.

Podrà exercir aquests drets dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de la nostra empresa a través d’algun dels següents mitjans i acompanyat d’una còpia del seu DNI o document equivalent:

  1. Mitjançant correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça: info@fcenergia.com
  2. Mitjançant correu postal dirigit a Carrer Còrsega, 236, Baixos-Interior, 08036, Barcelona.

En el cas que tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació al tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se a les adreces facilitades per a l’exercici dels seus drets.

Vostè també tindrà dret a presentar una reclamació enfront l’Agència Tributària Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent a Espanya en matèria de protecció de dades.

8.SOBRE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

FC Energía, utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a tals fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.