1. INFORMACIÓ GENERAL

El titular del present lloc és:

Denominació Social: FC Energía, S.L. (d’ara endavant FC ENERGÍA) Domicili Social: Carrer Còrsega, 236, Baixos-Interior, 08036, Barcelona. CIF: B67082669

Registre Mercantil de Barcelona, Nº Entrada 37132605, tom 46126, Foli 217, Fulla 510297 i inscripció 1ª.

E-mailinfo@fcenergia.com

Nom de domini:www.fcenergia.com

Futbol Club Energía, S.L. és un agent autoritzat per la venda dels productes de subministrament d’energia elèctrica i gas natural de la mercantil Nexus Energía, S.A. que s’ofereixen a la present pàgina web i actua com a marca registrada FC Energía. Les dades de Nexus Energía, S.A. són les següents:

Denominació Social: NEXUS ENERGÍA, SA

Domicili Social: C/ Playa de Riazor, 12 OF. 1.5 – 28042 MADRID

NIF: A-62.332.580

Registre Mercantil de Madrid, tom 36811, Foli 1, Fulla Nº M659118 i inscripció 1ª.

Empresa comercialitzadora amb número de registre R2-161. E-mail: atencion.cliente@nexusenergia.com

2. ACCESSOS I USUARIS

L’accés al lloc web www.fcenergia.com atribueix a qui el realitza la condició d’usuari, i expressa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les presents condicions d’ús, sense perjudici de les condicions particulars que calgui aplicar en cas  que l’usuari desitgi contractar algun dels béns o serveis que se li ofereixen.

La prestació del servei del portal web té caràcter gratuït. No obstant això, FC Energía es reserva la possibilitat de condicionar l’accés a alguns dels serveis al previ registre de l’USUARI mitjançant l’emplenament del formulari corresponent.

Quan sigui necessari que l’USUARI es registri com a USUARI REGISTRAT o aporti dades personals per a poder accedir a alguns dels serveis específics, per a la recollida i tractament de dades personals dels USUARIS serà d’aplicació el que està previst al capítol Informació sobre la Protecció de dades de caràcter personal i Seguretat de la informació.

3. MODIFICACIONS

FC Energía, amb el fi de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques, continguts i serveis del lloc web, en qualsevol moment de forma unilateral i sense prèvia notificació a l’USUARI.

Tanmateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualsevol altre de les condicions particulars contingudes al lloc web:  http://www.fcenergia.com/.

4. CONTINGUT

FC ENERGÍA garanteix que tots els continguts i serveis que s’ofereixen a:  http://www.fcenergia.com/  respecten el principi de dignitat de la persona, el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la joventut i de la infància.

5. CONDICIONS D’ÚS

L’USUARI es compromet a realitzar un bon ús dels continguts i serveix de  http://www.fcenergia.com/ que mai podrà ser utilitzats per activitats il·lícites o que puguin ser contràries a l’ordre públic, la defensa nacional o la salut pública. Qualsevol utilització per part de l’USUARI dels continguts i serveis haurà de respectar els principis indicats al paràgraf anterior..

Excepte existència d’una representació legalment constituïda, cap USUARI pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, i per això  l’USUARI en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals que corresponguin a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i certs. En qualsevol cas, l’USUARI haurà de respectar la privacitat de tercers.

L’USUARI està expressament autoritzat per visualitzar la informació continguda al lloc web, així com per efectuar reproduccions privades de la mateixa als seus sistemes informàtics, sempre i quan tals continguts siguin per ús exclusiu i no siguin cedits a tercers posteriorment.

6. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Sobre la protecció de dades:

La protecció de les dades personals és un dels valors de la nostra empresa. Estem plenament compromesos amb el compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter persona vigent, sent tal compliment un objectiu prioritari per a la nostra empresa.

FC Energía, disposa d’una política de privacitat en la qual expliquem com tractem les dades personals dins de les seves webs, formularis, apps i altres plataformes digitals i mitjans electrònics de la seva titularitat. Aquesta política és igualment aplicable, en tot allò que pugui afectar, al tractament de dades d’USUARIS de xarxes socials sobre els que FC Energía realitzi un tractament de les seves dades i en funció de la seva relació amb FC Energía. Per a obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals, consulti l’apartat de Política de privacitat de la nostra web.

7. ATENCIÓ AL CLIENT:

El nostre horari d’atenció telefònica és de dilluns a divendres de 9.00 a 17h. 

Durant el període d’estiu, comprès des de l’última setmana de juny fins a la primera setmana de setembre, l’horari d’atenció telefònica serà de 9:00 a 17:00.

Si ho prefereix pot enviar un correu electrònic a info@fcenergia.com.
 

8. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d’FC Energía. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (Hiperlinks) que s’estableixin d’aquesta o altres pàgines web de qualsevol  societat filial i/o dominada d’FC Energía, són propietat exclusiva d’aquesta, excepte que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o serveis oferts i presents en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per FC Energía, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic Espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats de forma convenient i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d’FC Energía l’ús que l’USUARI pugui dur a terme al respecte, recaient així la responsabilitat en la persona.

Només per ús personal i privat es permet descarregar continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit per part d’FC Energía.

Els continguts subministrats per FC Energía estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’FC Energía o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, FC Energía no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se FC Energía tots aquests drets. La cessió dels citats drets necessitarà previ consentiment per escrit per part del titular d’aquests, de manera que l’USUARI no podrà posar a disposició de terceres persones tals continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a FC Energía, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació. 

FC Energía ha obtingut la informació i els materials inclosos a la seva web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres les mesures raonables per assegurar-se de què la informació continguda sigui correcta, FC Energía no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i conseqüentment, no s’ha de confiar en ella com si ho fos. FC Energía declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

FC Energía es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’aviar prèviament. FC Energía, en cap cas assumeix cap responsabilitat a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’USUARI, tant de la informació com dels serveis que en ella s’hi troben.

En cap cas FC Energía, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la informació adquirida o que s’hi ha accedit per o a través d’aquesta, o dels seus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o errades en línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per enllaç o qualsevol altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol USUARI de què aquestes possibilitats i esdeveniments puguin succeir.

FC Energía no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugi accedit mitjançant enllaços externs (links) de qualsevol contingut que estigui a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat, risc i ventura exclusiva de l’USUARI. FC Energía no recomana ni garanteix cap de les informacions obtingudes a través d’un enllaç, ni es fa responsable de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un enllaç o de la informació obtinguda a través d’ell incloent altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o mal utilitzar un enllaç, tant en connectar a la web d’FC Energía com a accedir a la informació d’altres webs des d’aquesta.

9. LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes de conformen aquest present Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.